ประวัติโนราบรรดาศักดิ์ พิทักษ์ศิลป์
ประวัติส่วนตัว
                      โนราบรรดาศักดิ์  พิทักษ์ศิลป์  หรือ โนรารุฐ์ ชื่อจริงชื่อ นายศรุต  รักดี ชื่อเล่นชื่อเกมส์ เกิดเมื่อ พุทธศักราช ๒๕๓๗ ณ. จังหวัดสงขลา ภูมิลำเนา อยู่บ้านเลขที่ ๘๖/๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นบุตรชายของ นายนิสสัย  บรรดาศักด์  กับ นางอรวรรณ  บุญยัง และเป็นบุตรบุญธรรมของ นายฉลวย  รักดี  และนางอรทัย  รักดี มีพี่น้องร่วมบิดามารดา(จริง) ทั้งสิ้น ๒ คน รวมตนเอง น้องชายชื่อ  นายนลธวัช  บรรดาศักดิ์ 

ปะวัติด้านการศึกษา
๑)     ศึกษาระดับประถมศึกษา ที่ โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ
ถนนนางงาม อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา
๒)    ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา
๓)    ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา
๔)    ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ตำบลรัษฎา  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต
ศึกษาในคณะครุศาสตร์  สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา

ประวัติด้านคณาจารย์ผู้ประสานวิชา
๑)     มัธยมศึกษาตอนต้น เข้ารับการสอนโปรแกรม E-BOOK เพื่อใช้ในการแข่งขัน จากอาจารย์สุวลักษณ์  พฤกษหิรัญ (คณะครูวิชาคอมพิวเตอร์)
๒)    มัธยมศึกษาตอนต้น เข้ารับการสอนโปรแกรม Pro Desktop เพื่อใช้ในการแข่งขัน จากอาจารย์สุชีพ  เสริมสุทธิ์ (คณะครูวิชาคอมพิวเตอร์)
๓)    มัธยมศึกษาตอนต้น เข้ารับการสอนโปรแกรม Microsoft Word, Excel เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จากอาจารย์ยุภาภรณ์  โพชะเรือง (คณะครูวิชาคอมพิวเตอร์)
๔)    มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารับการสอนโปรแกรมตัดต่อรูป Photoshop และโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ จากอาจารย์พิภาค   ประทุมวัลย์ (คณะครูวิชาคอมพิวเตอร์)
๕)    เข้ารำการสอนรำโนราพื้นฐานเพลงโค จาก โนราอาจารย์ธรรมนิตย์  นิคมรัตน์  อาจารย์ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา

ประวัติด้านผลงาน
ลำดับที่
ปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน
ระดับผลงาน
ได้จาก
1
2552
การแข่งขันคอมพิวเตอร์สื่อ
(
E-Book)
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
2
2551
การแข่งขันคอมพิวเตอร์สื่อ (สร้างเกมสร้างสรรค์)
ระดับเหรียญทอง
สำนักงานเขตการศึกษาสงขลาเขต ๑
3
2551
การแข่งขันคอมพิวเตอร์สื่อ
 (
E-Book)
ระดับเหรียญทอง
สำนักงานเขตการศึกษาสงขลาเขต ๑
4
2551
การแข่งขันคอมพิวเตอร์สื่อ
 (
Pro desktop)
ระดับเหรียญทอง
สำนักงานเขตการศึกษาสงขลาเขต ๑
5
2552
การแข่งขันคอมพิวเตอร์สื่อ
(
Pro desktop)
ระดับเหรียญทอง
ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ที่ 16
6
2551
การแข่งขันคอมพิวเตอร์สื่อ
(
Pro desktop)
ระดับเหรียญทอง
สำนักงานเขตการศึกษาสงขลาเขต ๑
7
2551
การแข่งขันคอมพิวเตอร์สื่อ
 (
E-Book)
ระดับเหรียญทอง
สำนักงานเขตการศึกษาสงขลาเขต ๑
8
2552
การแข่งขันคอมพิวเตอร์สื่อ
 (
Pro desktop)
ระดับเหรียญทองแดง
สำนักงานเขตการศึกษาสงขลาเขต ๑
9
2552
การแข่งขันคอมพิวเตอร์สื่อ
 (
Pro desktop)
ระดับเหรียญทอง
สำนักงานเขตการศึกษาสงขลาเขต ๑
10
2553
การแข่งขันคอมพิวเตอร์สื่อ
 (
E-Book)
ระดับเหรียญทอง
สำนักงานเขตการศึกษาเขต  16
11
2553
การแข่งขันคอมพิวเตอร์สื่อ (Photoshop)
ระดับเหรียญทอง
สำนักงานเขตการศึกษาเขต  16
12
2551
การประกวดและการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับจังหวัด
ระดับเหรียญทอง
ศูนย์หุ่นยนต์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยฯ
13
2550
เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มชมรมเด็กรักคอมพิวเตอร์แห่งโรงเรียนสงขลาวิทยาคม
14
2553
เป็นผู้จัดตั้งโครงการชมรมโนราประจำโรงเรียนสงขลาวิทยาคม
15
2556
ผู้ก่อตั้งและจัดตั้งสื่อทางอินเทอร์เน็ต ชื่อเว็บไซต์  ศาสตร์แห่งครูหมอโนรา

ประวัติการเข้าสู่วงการโนรา
                       การเข้าสู่วงการของการรำโนราโดยเริ่มจากการได้เห็นโนรามารำเพื่อทำการแก้บนที่บ้านและเกิดความสนใจเห็นว่าโนราเป็นศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์มีความเป็นนาฏศิลป์สูง จึงศึกษาและค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ยูทูป จึงได้เห็นโนราผู้ร่ายรำมีความอ่อนช้อยสวยงาม โนราจากยูทูปผู้นั้นก็คือ โนราอาจารย์ธรรมนิตย์  นิคมรัตน์ เมื่อเห็นการร่ายรำที่มีเอกลักษณ์ดังกล่าวแล้วจึงมีความสนใจในท่ารำและเอกลักษณ์ในการรำของโนราผู้นี้จึงได้ค้นหาเบอร์โทรเพื่อติดต่อ จากอินเทอร์เน็ตแล้วทำการโทรติดต่อ และทำการเขียนโครงการ สืบสานวัฒนธรรมภาคใต้การรำโนราขึ้น โดยการสนับสนุนโครงการจากของ ท่าน ผู้อำนวยการปราโมทย์  จันทร์ธำรงค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคมในขณะนั้น และได้ทำการเชิญโนราธรรมนิตย์  นิคมรัตน์ มาเป็นวิทยากร โดยการสอนและให้ความรู้การรำโนรา เพลงโค การสอนเล่นดนตรี  การรำท่าพื้นฐานของโนราเบื้องต้น ด้วยความรักและคิดจะรักษาวัฒนธรรมแขนงนี้เพื่อให้เป็นมรดกและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในโลกสังคมออนไลน์ไร้พรหมแดน  จึงจัดสร้าง เว็บไซต์ เว็บบอร์ด  และ เฟสบุ๊ค ฯลฯ ขึ้นเพื่อทำการเผยแพร่ข้อมูลทางวัฒนธรรมโนรานี้ขึ้น โดยใช้ชื่อภายใต้เอกลักษณ์ที่ ว่า  “ ศาสตร์แห่งครูหมอโนรา ”  ขึ้นเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖โดยการดูแลและบริหารระบบโดย โนราบรรดาศักดิ์  พิทักษ์ศิลป์ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบัน


เว็บไซต์ศาสตร์แห่งครูหมอโนรา


เฟสบุ๊คกลุ่มศาสตร์แห่งครูหมอโนรา

1 ความคิดเห็น:

  1. อยากให้ลูกเรียนรำโนราห์ แนะนำหน่อยค่ะ 0811005752

    ตอบลบ